Arvot ja säännöt

Arvot

Toimimme hygienisistä toimintatavoista tinkimättä: Tatuointitoimintaa harjoitetaan Valviran terveydensuojelun valvontaohjeiston hygieniavaatimuksia noudattaen.

Teemme työmme ammattitaidolla: Tatuoinnit toteutetaan aina mahdollisimman laadukkaasti ja turvallisesti kuvan suunnittelua ja iholle työstämistä myöten.

Arvostamme asiakkaitamme: Pyrimme palvelemaan jokaista asiakasta asiallisesti ja asiantuntevasti parhaan kykymme mukaan. Työssämme olemme lähikontaktissa asiakkaan kanssa, mutta huomioimme ja kunnioitamme tämän oikeutta omaan tilaan ja kehonsa koskemattomuuteen.

Edustamme tatuointialaa parhaamme mukaan: Pyrimme omalla toiminnallamme ja käytöksellämme ylläpitämään tatuointialan hyvää mainetta niin työssä, kuin vapaa-ajalla.

Tuemme kollegoitamme: Kanssa-artisteja kunnioitetaan ja myös autetaan tarpeen mukaan. Yhdistyksen ostaessa tai tilatessa tuotteita tai palveluita, pyritään aina ensisijaisesti käyttämään jäsenten tarjoamia tuotteita tai palveluita mikäli sellainen vaihtoehto on saatavilla.

Noudatamme Suomen lakia ja asetuksia: Emme käytä työssämme kemikaalilainsäädännön vastaisia aineita, harjoita harmaata taloutta, työskentele päihdyttävien aineiden alaisena tai muillakaan tavoin toimi lain ja asetusten vastaisesti.

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Tatuointiartistien Liitto - Finnish Tattoo Artists Association, ja sen kotipaikkakunta on Riihimäki.

Yhdistyksen tarkoituksena on tatuointialan sekä tatuointikulttuurin kannattaminen, vaaliminen, eteenpäin vieminen, kehittäminen sekä tunnetuksi tekeminen Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimii seuraavin tavoin:

 • Yhdistää ammattitatuoijia saman järjestön piiriin
 • Tekee tatuointialaa tunnetuksi mm. järjestämällä messuja, julkaisutoiminnalla, tekemällä aktiivista yhteistyötä median kanssa, sekä luomalla suhteita sekä ulkomaille että kotimaisten ammattilaisten välille
 • Järjestää jäsenilleen tarpeen mukaan informatiivista koulutusta ja ohjeistusta
 • Toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa
 • Valvoo omalta osaltaan alan nuhteettomuutta Suomessa jäsenkriteerein
 • Toimii periaatteellisesti kaikkien suomalaisten ammattitatuoijien eduksi
 • On suomalaisen tatuointikulttuurin äänenkannattaja myös kansainvälisesti
 • Toimii tatuointialan tiedottajana sekä edustajana medioille
 • Luo positiivisen kuvan tatuointialasta sekä tatuointikulttuurista yhteisössä ympärillään

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • Kerätä jäsenmaksuja
 • Myydä kannatustuotteita
 • Järjestää tapahtumia
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa
 • Vastaanottaa lahjoituksia
 • Vastaanottaa testamentteja

3§ Jäsenet

Jäseneksi voivat liittyä kaikki sellaiset Suomessa ammattimaista tatuointitoimintaa itsenäisesti ja päätoimisesti harjoittavat henkilöt, jotka täyttävät yhdistyksen jäsenkriteerit.

Jäsenet voivat olla joko Varsinaisia jäseniä, Kannatusjäseniä tai Kunniajäseniä.

Hallitus määrää jäsenmaksun vuosittain.

Jäsenmaksua maksavat kaikki varsinaiset sekä -kannatusjäsenet. Ansioituneille jäsenille yhdistys voi myöntää kunniajäsenyyden, joka samalla vapauttaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, mikäli hän laiminlyö jäsenmaksunsa vuoden ajalta muistutuksista huolimatta, toiminnallaan räikeästi rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, toimii yhdistyksen jäsenenä raskaasti lakia ja hyviä tapoja vastaan, toistuvista kehoituksista huolimatta tyystin laiminlyö velvollisuutensa jäsenenä, tai toiminnallaan hankaloittaa, vaarantaa tai pilaa yhdistyksen työtä ja/tai mainetta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai eroamalla kokouksessa.

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää hallitus.

4§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu 3-7 jäsentä, vähintään vuosikokouksessa valitut Puheenjohtaja, Sihteeri ja Rahastonhoitaja.

Tarvittaessa hallitus nimittää varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on 5 vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tarpeen vaatiessa nimetyn varapuheenjohtajan kutsusta, kun hallitus itse katsoo sen aiheelliseksi, tai kahden sen jäsenen vaatimuksesta.

Hallitus on päätösvaltainen kun ainakin puolet sen jäsenistä osallistuu päätöksentekoon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa käytetään arpaa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, tai sihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee toimittaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta joko henkilökohtaisena kutsuviestinä, tai julkaisemalla kokouskutsu sanomalehdessä yhdistyksen toiminta-alueella.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistys kokouksessa niin vaatii, tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi. Ylimääräinen kokous voidaan järjestää myös, jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti.

Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se, mitä kannattaa yli puolet jäsenistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa arpa.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
 9. Valitaan alkaneelle vuodelle tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös ylläkirjattujen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä lasketuista äänistä. Yhdistyksen purkaminen tai sääntöjen muuttaminen on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai sitä lakkautettaessa sille kertyneet varat jaetaan purkautumisesta tai lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla, kuitenkin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tai vaihtoehtoisesti hyväntekeväisyyteen.